چاپ پلات دورو و جوهر افشان دورو

پلات دورو در حالت رول قابل انجام نیست، اما در حالت چاپ روی صفحه (Sheet) با رعایت کردن یک نکته مهم امکان پذیر است.

از آنجایی که چاپ پلات دورو دقیقا پشت به پشت انجام نمی گیرد و خطای جابه جایی از 20 تا 30 میلیمتر دارد، بنابراین لازم است، هر دو روی کار از هر چهار طرف لبه صفحه (Sheet) از 50 تا 70 میلیمتر خطای برش رعایت شود. به این معنی که در فاصله 50 تا 70 میلیمتر از طرف؛ متن، لوگو، قسمت مهم از عکس (و یا هر مشخصه ی دیگری که میبایست در فحه بعد از برش باقی بماند) وجود داشته باشد.

در صورتی که رنگ طراحی شما رنگ یکدست (Template) در زمینه دارد و شما قصد چاپ دورو با پلات را دارید، پیشنهاد می کنیم صفحه ای که خریداری می کنید دارای این رنگ زمینه باشد. به این ترتیب فقط لازم است شما در طراحی رنگ زمینه را حذف کنید و 50 تا 70 میلیمتر فاصله ی لازم را رعایت کنید. در این حالت صفحه بعد از چاپ بریده نخواهد شد و ابعاد اصلی حفظ خواهد شد.

در نهایت به علت بروز خطای احتمالی؛ پیشنهاد می کنیم ، یک یا دوصفحه اضافه تر تهیه کنید که تا به دست آمدن فرم نهایی، در صورت باطله شدن یک یا دوصفحه؛ از تعداد نهایی کار شما کم نشود.

چاپ جوهر افشان دورو

مطالب بیان شده بالا در مورد پلات دورو، درباره ی جوهر افشان دورو نیز صدق می کند با این تفاوت که خطای جابه جایی در چاپ جوهرافشان با توجه به اینکه ابعاد نهایی آن A3 است، 5 تا 15 میلیمتر است و لازم است از هر لبه ی کار 10 تا 25 میلیمتر را جهت خلاصی برش رعایت کنید.