چاپ جزوات و فرم های مربوط به جلسات شرکت ها و ادارات

در این جزوات و فرم ها معمولا دستور جلسه به طور کامل تشریح شده و با اشاره به جزئیات مورد انتظار جهت بررسی در جلسه؛ جمع بندی می شود.

از آنجایی که افراد حاضر در جلسه ممکن است برای مطلب خاصی نیاز به ثبت نظری داشته باشند، بنابراین پیشنهاد می کنیم فضایی را در هر صفحه به صورت خالی پیش بینی کنید و به طریقی نشان دهید که این فضا جهت یادداشت در نظر گرفته شده است. جزوه یا فرم مربوط به جلسه می بایست دارای فهرست محتویات باشد. تجربه نشان می دهد در صورتی که شماره صفحات در مرکز و پایین صفحه قرار گیرد، پیدا کردن آن توسط حاضرین در جلسه سریع تر انجام خواهد گرفت. همچنین می توان از جداکننده (Divider) برای قسمت های مختلف تشکیل دهنده جزوه ی جلسه استفاده کرد.

در مجموعه چاپ هفت مهر، چاپ جزوات و فرم های مربوط به جلسات شرکت ها و ادارات با توجه به تعداد صفحات و نوع صحافی در کمتر از 2 ساعت انجام می شود. چاپ جزوات معمولا روی کاغذ A4 تحریر 80 گرم انجام می شود. شما می توانید انواع صحافی را برای جزوه و فرم جلسه خود، سفارش دهید. ساده ترین نوع صحافی با طلق و شیرازه است و همچنین می توانید از صحافی به شیوه سیمی فلزی دوبل استفاده کنید. همچنین صحافی منگنه وسط و صحافی چسب گرم می توانید از طریق لینک زیر با انواع صحافی در چاپ جزوات و فرم های مربوط به جلسات شرکت ها و ادارات، آشنا شوید.