چاپ جعبه و قاب CD و DVD

طرح ها و مدل های متنوعی برای بسته بندی جعبه و قاب CD و DVD وجود دارد. که هر کدام دارای ویژگی هایی است که بستگی به نوع کاربرد CD و DVD، مورد استفاده قرار می گیرد.

قاب CD و DVD کریستالی

این قاب دارای دو مورد چاپی است. اول مربعی به ابعاد 120×120 میلیمتر که روی قاب دیده می شود. دومین مورد مستطیلی است به ابعاد 120×143 میلیمتر که دو خط تا در آن وجود دارد، که برای پوشش دادن عطف قاب (ضخامت قاب) است. همانطور که در شکل مشاهده می شود بعد از چاپ و انجام برش و خط تا، این مورد در پشت قاب دیده می شود.

قاب CD و DVD پلاستیکی

این قاب ابعاد مستطیلی دارد. ابعاد نهایی قابل در حالت بسته 130×180 میلیمتر است. این قاب در ظرفیت های مختلف ساخته می شود. کمترین آن گنجایش یک حلقه CD و DVD را دارد. ظرفیت های بعدی: 2 حلقه، 4 حلقه، 8 حلقه، 12 حلقه است که بستگی به سفارش تهیه می شود.

مورد چاپی در این نوع قاب یکصفحه در عرض 185 میلیمتر است ه طول آن با توجه به ضخامت قاب (وابسته به ظرفیت CD و DVD) تغییر می کند.

در جدول زیر ابعاد صفحه چاپی برای هر ظرفیت قاب را قرار داده ایم: