روش صفحه بندی Booklet

این روش چاپی در نهایت با منگنه وسط صحافی می شود. بنابراین تعداد صفحات کار باید مضربی از 4 باشند. در صفحه بندی Booklet هر صفحه از کار را یک صفحه فرض می کنیم حتی صفحات پشت و روی جلد و صفحات خالی!

روش کار بسیار ساده است. ابتدا مطمئن می شویم که تعداد کل صفحات به همراه صفحه پشت و صفحه روی جلد مضربی از 4 باشد. یعنی صفحات داخلی و پشت و روی جلد 8 صفحه، 12 یا 16 یا 20 یا 24 یا 28 و … باشد.

حالا باید صفحات در کنار یکدیگر و همچنین پشت و روی هم قرار بگیرد.

فرض کنید کار ما با 26 صفحه داخلی به همراه صفحه پشت و روی جلد، نهایتا Bookletی 28 صفحه ای 28 صفحه ای خواهد بود. صفحه ی روی جلد را شماره 1 فرض می کنیم و بعد از آن صفحات داخلی را از شماره 2 تا 27 فرض می کنیم و نهایتا صفحه پشت جلد را  شماره 28.

تنها نکته مهم که در روش صفحه بندی Booklet باید توجه داشت

حالا صفحات را دو به دو کنار هم روی یک برگ قرار می دهیم طوری که جمع شماره فرضی آنها 29 شود.

و در نهایت هر جفت صفحه را به صورت یک برگ واحد ذخیره کرده و در فرم نهایی کار قرار داده و از آن خروجی PDF با مد رنگی CMYK می گیریم.

در اینجا چند مثال از روش صفحه بندی Booklet، با تعداد صفحات متفاوت ارائه می کنیم.

12 صفحه ای Booklet:

10 صفحه داخلی ، 1 صفحه روی جلد، 1 صفحه پشت جلد

صفحات را طوری کنار هم قرار می دهیم که جمع شماره فرضی آنها 13 شود

40 صفحه ای Booklet:

38 صفحه داخلی ، 1 صفحه روی جلد، 1 صفحه پشت جلد

صفحات را طوری کنار هم قرار می دهیم که جمع شماره فرضی آنها 41 شود

32 صفحه ای Booklet:

30 صفحه داخلی ، 1 صفحه روی جلد، 1 صفحه پشت جلد

صفحات را طوری کنار هم قرار می دهیم که جمع شماره فرضی آنها 33 شود

رعایت خلاصی برش از هر چهار لبه کار به اندازه 23 میلیمتر الزامی است.