عناصر هنر شیعی در نگارگری و کتیبه نگاری دوره تیموریان و صفویان

درباره مقاله

نوشته: دکتر مهناز شایسته فر
تاریخ ارائه: 1384/02/17
انتشارات موسسه مطالعات هنر اسلامی

درباره ی مقاله

هیچ مطالعه ای به طور جدی عقاید شیعه را در ارتباط با هنر اسلامی بررسی نکرده است. علاقه اروپایی ها به هنر اسلامی، تقریبا به ابعاد زیبایی شناختی و تاریخی منحصر می شود. اثر حاضر و تصاویر مرتبط با آن، اهمیت عقاید شیعه را از اواخر سده چهاردهم/هشتم تا اوایل سده هفدهم/یازدهم تاریخ ایران، با تمرکز بر روی نقاشی ها و کتیبه هایی که سهم قابل توجهی در توصیف و تبیین عقاید شیعه دارند، مورد توجه قرار می دهد. بنابراین، این کتاب به گونه ای یک نوع مطالعه ی تطبیقی محسوب می شود که با استفاده از نقاشی و کتیبه ها، به گوناگونی سیاست های حکام تیموری و اوایل دوران صفوی در خصوص انتخاب موضوعات شعی در هنر می پردازد.

اشکال و تزئینات ایرانی و کتیبه ها به طور مستقیم، تحت تاثیر بنیان حکومت شیعی صفویان نبوده است. بلکه تحول و توسعه ای تدریجی در نقاشی ها و کتیبه ی بناهای تیموری در ابتداری حاکمیت صفویه وجود داشته است.

Share and Enjoy !

0Shares
0 0