با کلی تخفیف چاپ کن !! (Fishing Days)

چاپ مهر در نظر دارد از اول دی ماه به مدت یکسال، در هر ماه روزهایی را به عنوان روز تخفیف یا Fishing Days برای یک محصول خاص در نظر بگیرد.

در هر روز یک محصول خدماتی خاص؛ شامل تخفیف خواهد بود که اطلاع رسانی در خصوص نوع خدمات شاملِ تخفیف، در شبکه های اجتماعی ما ( اینستاگرام   و  تلگرام ) قرار خواهد گرفت

Fishing Days

استفاده از تخفیف فقط با مراجعه حضوری امکان پذیر است !! 🙂