استفاده از نام و نشان هفت مهر توسط شخص یا دفاتر دیگر تحت هر عنوان از جمله "هفت مهر سابق" یا غیره مورد تایید این مرکز نمی باشد لطفا در هنگام سفارش از صحت آدرس و تلفن سفارش گیرنده اطمینان حاصل کنید